[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติ กศน.ตำบล          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา  สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 


ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบลไม้ฝาด   

เป็นสถานศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กศน.ตำบลไม้ฝาด   
   
   


ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไม้ฝาด ครั้งแรกประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม  2544  อยู่ที่วัดไม้ฝาด หมู่ที่ 3   ตำบลไม้ฝาด  เห็นชอบโดย นายกฤษณ์  อุไรรัตน์  นายอำเภอสิเกา นายวิโรจน์  ศรีจันทร์ทอง ประธานกรรมการบริหาร อบต.  อนุมัติ  โดย นายเฉลิมชัย  ปรีชานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต่อมาเมื่อปี 2546 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่และได้มีนโยบายให้รับสมัครครู ศูนย์การเรียนชุมชน และได้สำรวจกลุ่มเป้าหมายความต้องการของผู้เรียนปรากฏว่ามีผู้เรียนใน หมู่ที่  4 , 5 , 7  มากต้องการพบกลุ่มที่ใกล้บ้านที่สุด คณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนตำบล

ไม้ฝาด ลงมติเปลี่ยนสถานที่พบกลุ่มเดิมอยู่ที่วัดไม้ฝาดมาขอใช้  มัสยิดบ้านนาหละ หมู่ที่  7  ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 หมู่บ้าน  ปี  2549  -  2550   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง แจ้งว่าจะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน VDO  ETV อาคารดังกล่าวไม่เหมาะสม เพราะเป็นสถานที่โล่ง ไม่ปลอดภัยอาจเกิดการสูญหายได้  จึงขอความอนุเคราะห์ขอใช้อาคารร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไม้ฝาด แต่เนื่องจากอาคารดังกล่าว คับแคบไม่เหมาะแก่การจัดกิจกรรม ปัจจุบัน เมื่อวันที่  18  กันยายน  2552 จึงขอใช้อาคารศาลาอเนกประสงค์ชุมชนตำบลไม้ฝาด ซึ่งใช้ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมตำบลไม้ฝาด ศูนย์สุขภาพตำบลไม้ฝาดเข้าชม : 909
 
 

นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ  
กศน.ตำบลไม้ฝาด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
ที่อยู่  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ.เบอร์โทร 086 271 6274
e-mail: 
ros6274@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05