[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                 
         
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ
ปรัชญา 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

วิสัยทัศน์ 

ระชาชนอำเภอปะเหลียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

อยู่อย่างพอเพียง
 

เอกลักษณ์

บริการดี

 

                                            พันธกิจ
        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน     จัดและปฏิบัติตามพันธกิจ  ดังนี้

  1.  จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

  2.  จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชน และชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

  3ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประสาน งานภาคีเครือข่ายเพื่อในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมี  งานทำ

          4.  พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อ การมีงานทำ

          5พัฒนา บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          6.  ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายต่อเนื่องของ สำนักงาน กศน และงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

          7.  จัดส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          8.  กำกับดูแลตรวจสอบนิเทศภายใน  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          9.  ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          10.  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

  เป้าประสงค์

  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ต้องการรับการศึกษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม ร้อยละ 80

 

2.  ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของหน่วยงานและสถานศึกษา ร้อยละ 80

3.  ภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

 

ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมช่วยดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

4.  สถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา ใช้ในการบริหารองค์กรและจัดบริการการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

สถาน ศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน การบริหารองค์กรและจัดบริการการเรียนรู้แก่ประชาชนร้อยละ 5

5.  การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

มุ้ง เน้นจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องต่อความต้องการกลุ่มเป้าหมาย มีกลุ่มองค์กร ชมรมที่เข้มแข็งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้

6.  แหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสและ ช่องทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน   

จัด ตั้ง กศน.ตำบล  ครบทุกตำบลและแต่งตั้งหัวหน้า กศน.ตำบล สนับสนุนสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีฯลฯ  ให้ กศน.ตำบลทุกแห่งเพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนให้เป็นคนไทยยุคใหม่

7.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถจัดบริการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่ง เน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ และความต้องการของตน  โดยมีอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60ตัวชี้วัด 

       เชิงปริมาณ

1.       ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุที่ต้องการรับ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับบริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม

ร้อยละ 80

2.  ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของหน่วยงาน  และสถานศึกษา  ร้อยละ 80

3.  ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 5

4.  สถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งสารมาใช้ในการบริหารองค์กร  และจัดบริการการเรียนรู้แก่ประชาชน ร้อยละ 5

5.  ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้อันเป็นผลเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

6.  ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่พร้อมในการให้บริการการศึกษาตลอดชีวิต 

ร้อยละ 85

7.  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ร้อยละ 85

8.  สถานศึกษาที่นำแผนการนิเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 85

เชิงคุณภาพ

          ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่รับการบริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร  หรือกิจกรรมการเรียนรู้  และมีศักยภาพที่พึงประสงค์  มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการและความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถานศึกษา  และมีเครือข่าย/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/การจัดความรู้และกระบวนการเรียนรู้  ในการให้บริการของศูนย์การเรียนชุมชน  ตลอดจนสถานศึกษาตามอัธยาศัย       มีระบบการนิเทศที่มีคุณภาพ และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์การดำเนินงาน

         กลยุทธ์ที่  1  ลุยถึงที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

          กลยุทธ์ที่  2  จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผู้เรียน

          กลยุทธ์ที่  3  ขยายแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี

          กลยุทธ์ที่  4  ผนึกภาคีเครือข่ายและกระจายบริการการศึกษา

          กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าชม : 638
 
 
กศน.ตำบลลิพัง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่..ม.5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง .เบอร์โทร.....075 268395.
e-mail:..Korsornor_ Lipang55@ hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05