[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                 
         
 

แหล่งเรียนรู้ตำบลลิพัง

แหล่งเรียนรู้ในตำบลลิพัง   สมารถแยกแยะออกได้หลายด้าน  ทั้งแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ แหล่งเรียนรู้ด้านสาธารณสุข  แหล่งเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง  ด้านอื่นๆ ซึงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในตำบลลิพัง  สามรถให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป  นักเรียนนักศึกษา  เข้าไปศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลด้านต่างๆดังนี้

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา

-แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน

สถานที่ตั้ง    โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ตั้งอยู่ หมู่ที่  4  บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  จังหวัด ตรัง 92180

กิจกรรม  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับประถมศึกษาปีที่  1-6

วัน/เวลาที่ให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สื่อ/ข้อมูล  ตำราเรียน สื่อข้อมูล หนังสือความรู้ทั่วไป

เครือข่าย  อบต.  หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน

       
   
 

 

 

 

 

 

 


  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน

สถานที่ตั้ง    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6  บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  จังหวัด ตรัง 92180

กิจกรรม  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับประถมศึกษาปีที่  1-6

วัน/เวลาที่ให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สื่อ/ข้อมูล  ตำราเรียน สื่อข้อมูล หนังสือความรู้ทั่วไป

เครือข่าย  อบต.  หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน   

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ้านหินจอก

 

  โรงเรียนบ้านลิพัง

สถานที่ตั้ง    โรงเรียนบ้านลิพัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย  ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  จังหวัด ตรัง 92180

กิจกรรม  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับประถมศึกษาปีที่  1-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1-3

วัน/เวลาที่ให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สื่อ/ข้อมูล  ตำราเรียน สื่อข้อมูล หนังสือความรู้ทั่วไป

เครือข่าย  อบต.  หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน   

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง

 

 

 

 

  โรงเรียนบ้านเขาติง

สถานที่ตั้ง    โรงเรียนบ้านเขาติง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5  บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  จังหวัด ตรัง 92180

กิจกรรม  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับประถมศึกษาปีที่  1-6

วัน/เวลาที่ให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สื่อ/ข้อมูล  ตำราเรียน สื่อข้อมูล หนังสือความรู้ทั่วไป

เครือข่าย  อบต.  หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน   

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ้านหินจอก

       
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา

สถานที่ตั้ง     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5  บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  จังหวัด ตรัง 92180

กิจกรรม  เปิดสอนสายสามัญหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน/เวลาที่ให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สื่อ/ข้อมูล  มุมอ่านหนังสือเด็ก

ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 
 

 

 

 

 

 

 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน

สถานที่ตั้ง     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  จังหวัด ตรัง 92180

กิจกรรม  เปิดสอนสายสามัญหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน/เวลาที่ให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สื่อ/ข้อมูล  มุมอ่านหนังสือเด็ก

ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

 

 

       
  Rounded Rectangle: ด้านสาธารณสุข
   
 

 

 

 


สถานีอนามัยตำบลลิพัง

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  7     ตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

กิจกรรม  รักษาพยาบาล

วัน/เวลาที่ให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สื่อ/ข้อมูล  แผ่นพับเกี่ยวกับด้านสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ   หัวหน้าสถานีอนามัย

       
  Rounded Rectangle: ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
   
 

 

 

 


วัดทุ่งปาหนัน

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  2 ตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ผู้รับผิดชอบ  เจ้าอาวาส 

กิจกรรม  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

 

 

 

 
 

 


มัสยิดบ้านลิพัง

สถานที่ตัง หมู่ที่  1  ตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ผุ้รับผิดชอบ  โต๊ะอิมั่ม

กิจกรรม  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

               
   
 
 
 
   
    Rounded Rectangle: แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 

 

 

 

 

 

 

 

 


ถ้ำเขาติง

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  จังหวัด ตรัง

ถ้ำเขาติง เป็นถ้ำที่สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยว, ตำบลลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง.

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกธารกระจาย


เป็นน้ำตกธรรมชาติ มีความสวยงาม และมีความอุดมสมบูรณ์

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 5ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  จังหวัด ตรัง

 
 

 

 

 

 

 


น้ำตกวังแก้ว

 

เป็นน้ำตกธรรมชาติ มีความสวยงามและคงสภาพอุดมสมบูรณ์

 

สถานที่ตั้ง    หมู่ที่ 5ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  จังหวัด ตรัง

           
   
 
   
  Rounded Rectangle: แหล่งเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  7     ตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

กิจกรรม 

วัน/เวลาที่ให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สื่อ/ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ   

ด้านอื่นๆ

 
 

 


ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  7     ตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

กิจกรรม  ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

วัน/เวลาที่ให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สื่อ/ข้อมูล  แผ่นพับ ,ข้อมูลข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใหญ่บ้านม.7 และทีมงาน

 

 

 

 

บริการอินเตอร์เน็ตฟรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปใช้บริการ Internet ตำบล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ตามโครงการ Internet ตำบล เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน

1. ข้อมูลการติดต่อ :  ........กลุ่มเครื่องแกง.......ม.1 ......ตำบลลิพัง.......อำเภอปะเหลียน.......จังหวัดตรัง.......

2. โทรศัพท์   ................-..........................

3. ประธานกลุ่ม/เจ้าของ ..........นางอุไรวรรณ..........หลำเบ็ญสะ.......

4. เนื้อหา

          4.1 ประวัติความเป็นมา

กลุ่มนี้เริ่มมาจากความคิดที่ว่า ทำไมเราต้องซื้อเครื่องแกงจากที่อื่นขาย และมีสมาชิกสตรีที่ว่างจากการประกอบอาชีพการทำสวนยาง สวนปาล์มน้ำมัน เล็งเห็นว่าในปัจจุบันด้วยความเร่งรีบแข่งขันกับเวลาส่วนใหญ่แล้วแต่ละครัวเรือนจะซื้อก็ เลยไปศึกษาดูงานจากที่อื่นๆหลังจากนั้น เริ่มจากลงหุ้นคนละ 20  บาท ตอนนี้กลุ่มตั้งขึ้นมาประมาณ  2 ปีแล้ว  เงินของทางกลุ่มส่วนหนึ่งก็จะแบ่งปันผลเป็นรายปี และเงินอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อซื้อวัสดุเพื่อนำมาผลิตแต่ละครั้ง

          4.2 เอกลักษณ์/จุดเด่นภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์

สะท้อนภูมิปัญญาและเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนาขายในชุมชนได้ร่วมกันผลิตเครื่องแกงส้ม แกงกะทิ แกงพริก เพื่อจำหน่ายภายในชุมชน โดยเน้นให้เครื่องแกงที่มีความอร่อย สะอาด และมีคุณภาพ มาตรฐานสูงสุด

          4.3 มาตรฐาน/รางวัลที่ได้รับ

เสียงตอบรับจากการบอกต่อในชุมชน

          4.4 วัตถุดิบ/ส่วนประกอบ

          เครื่องแกง ประกอบกับวัตถุดิบภายในหมู่บ้านส่วนหนึ่งมีเพียงพอ เช่น พริก ตะไคร้ ขมิ้น

         

4.5 ขั้นตอนการผลิต

เด็ดขั้วพริกสด/พริกแห้ง ปอกวัตถุดิบ หอม กระเทียม พริกไทยดำ ขมิ้น ล้างน้ำให้สะอาด แล้วตากแดดให้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อรา

- นำหอม กระเทียม ผิวมะกรูด มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อความสะดวกในการบดเครื่องแกง

- นำวัตถุดิบแต่ละชนิดมาชั่ง เพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนของเครื่องแกงแต่ละชนิด

- นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วลงเครื่องบด

- นำเครื่องแกงที่ได้ไปชั่งน้ำหนัก เพื่อบรรจุตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะบรรจุด้วยถุงพลาสติกโดยการซีนปากถุงเพื่อจำหน่ายภายในชุมชน และบรรจุด้วยกล่องพลาสติกกรณีส่งขายภายนอกชุมชน

 4.6 เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1. ใช้วัตถุดิบ สด สะอาด ให้ความสำคัญกับการล้าง และตากแดดให้แห้ง เพราะจะทำให้เครื่องแกงสามารถเก็บได้นาน

2. อัตราส่วนในการผสมที่เป็นสูตรเฉพาะของกลุ่ม

4.7 แหล่งจำหน่าย  จำหน่ายภายในตำบลลิพัง   , ตำบลสุโสะ ,อำเภอทุ่งหว้า  , อำเภอวังตง

 

 

4.8 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม/ภาพประกอบ

 

             
     
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม

1. ข้อมูลการติดต่อ :  ....กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า ..... 72/7  หมู่ที่  6  ต.ลิพัง  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง.

2. โทรศัพท์   ................-..........................

3. ประธานกลุ่ม/เจ้าของ .......... กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า  นางนิต  เกียงเอีย  ประธานกลุ่ม...

4. เนื้อหา

          4.1 ประวัติความเป็นมา

กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า  เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนมกราคม  2542  มีสมาชิก 15 คน  เนื่องจากในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงมีดอกหญ้ามากมายและชาวบ้านโดยทั่วไป  ก็ได้มีการนำดอกหญ้ามาทำไม้กวาดใช้ภายในบ้านและจำหน่ายเล็กน้อยและปัจจุบันกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าได้จัดทำในระบบกลุ่มซึ่งจำหน่ายสินค้าตลอดทั้งปี

 

          4.2 เอกลักษณ์/จุดเด่นภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์

ขนาดด้ามไม้กวาดมีขนาดพอเหมาะกับมือดอกหญ้ามีความหนาแน่น แข็งแรง ใช้ได้ทนทาน มีราคาย่อมเยาว์

          4.3 มาตรฐาน/รางวัลที่ได้รับ

สินค้า  OTOP

4.4 วัตถุดิบ/ส่วนปรวัตถุดิบไม้กวาดด้ามไม้ไผ่

- ไม้ไผ่รวก

- ไม้ปอหู ที่ใช้สำหรับทำด้ามไม้กวาด

-หวายหรือเถาวัลย์ที่ใช้มัดไม้กวาดให้แน่น

- น้ำมันยางและชันเพื่อใช้ประสานดอกแขมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

- ดอกหญ้า

วัตถุดิบไม้กวาดดอกหญ้าด้ามพลาสติก

-บล็อคพลาสติก(เต้า)

- ด้ามพลาสติก(ท่อทีพี)

-เชือกเอ็นขนาด1.5-1.8

-ลวดก่อสร้าง

-จุกแขวน

ส่วนวัตถุดิบประกอบอื่นๆ ที่ใช้คือ

-แปรงทาสี

-ตะปู

-ฆ้อนตอกตะปู ซึ่งก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป

 

4.5 ขั้นตอนการผลิต

1. นำดอกหญ้ามาตากแดดให้แห้ง

2.นำดอกหญ้ามาตีหรือฟาดกับพื้น เพื่อให้ดอกหญ้าดอกเล็ก ๆหลุดออกให้ เหลือแต่ก้านเล็ก ๆ แกะก้านดอกหญ้าออกจากต้นนำมามัดรวมกันประมาณ 1 กำมือ

3. ใช้เชือกฟางหรือเชือกในล่อนสอยเข้ากับเข็มเย็บกระสอบแล้วแทงเข้าตรง กลางมัดดอกหญ้า แล้วถักไปถักมาประมาณ 3-4 ชั้นพร้อมทั้งจัดมัดดอกหญ้าให้แบนราบ ใช้มีดตัดโคนรัดดอกหญ้าที่ถักแล้วให้เสมอเป็นระเบียบสวยงาม

4. ใช้ด้ามไม้ไผ่รวกเสียบตรงกลางหรืออาจจะใช้ต้นดอกหญ้า8-10 ต้น มัดรวมกันแทนไม้ไผ่รวกก็ได้ แล้วตอกตะปูขนาด 1 นิ้ว 2 ตัว เพื่อให้มัดดอกหญ้ากับด้ามให้แน่น

5. ใช้น้ำมันยางหรือชันผสมน้ำมันก๊าดทาโดยใช้แปรงจุ่มและทาบริเวณที่ตัว

4.7 แหล่งจำหน่าย  จำหน่ายภายในตำบลลิพัง 

 ตลาดทุ่งยาว  ตลาดย่านตาขาว  ตลาดนัดชุมชนในหมู่บ้าน

4.8 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม/ภาพประกอบ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   


เข้าชม : 1143
 
 
กศน.ตำบลลิพัง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่..ม.5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง .เบอร์โทร.....075 268395.
e-mail:..Korsornor_ Lipang55@ hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05