[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                 
         


 

โครงการบ้าน
หนังสืออัจฉริยะ
      กศน.ตำบลลิพัง

กระทรวง ศึกษาธิการ ได้มีนโยบายดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดย มุ่งหวังให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน และกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ พ..๒๕๕๒ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน. ได้กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในนโยบายเร่งด่วน ข้อ 4 เสริม สร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน โดยให้ กศน.อำเภอ เร่งจัดตั้งบ้านหนังสือในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นสำหรับบ้านหนังสือตามความต้องการของ ทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่   ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ของกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัว รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับระเบียบวินัยและข้อ พึงปฏิบัติในการใช้บ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน การเคารพสิทธิผู้อื่น ตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ้านหนังสือเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นกับประชาชน
บ้านหนังสืออัจฉริยะ  บ้านทางสาย
   1.       ชื่อบ้านหนังสือ.....บ้านทางสาย...... ชื่อเจ้าของบ้าน นาง..จ๊ะ......ปรังเจะ...
2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน....นาง..จ๊ะ.........ปรังเจะ................................
    3.       ที่ตั้ง บ้านเลขที่..52/... ชื่อหมู่บ้านทางสาย...หมู่ที่....7.... ถนน...ตรัง-สตูล..ตำบล..ลิพัง....อำเภอ..ปะเหลียน... จังหวัด....ตรัง...โทรศัพท์.....สถานที่ใกล้เคียง .....
ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน.....
 บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านลิพัง

1.       ชื่อบ้านหนังสือ.....บ้านลิพัง...... ชื่อเจ้าของบ้าน ....นาง..เจือน.......หนูหมาด......................
2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นาง..เจือน.......หนูหมาด....................................................
 
3.       ที่ตั้ง บ้านเลขที่.3... ชื่อหมู่บ้าน....ลิพัง....หมู่ที..1. ถนน. ตรัง-สตูล...ตำบล...ลิพัง..............อำเภอ....ปะเหลียน...... จังหวัด......ตรัง...สถานที่ใกล้เคียง ...........ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 
       
 

บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านท่าเขา

    1.       ชื่อบ้านหนังสือ..บ้านท่าเขา.. ชื่อเจ้าของบ้าน นางสาว..นัสรา..บินฮะ...............................
    2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน......นางสาว..นัสรา........บินฮะ.........................................
3.       ที่ตั้ง บ้านเลขที่....118..... ชื่อหมู่บ้าน...ท่าเขา....หมู่ที่...5..... ถนน. ...ตรัง-สตูล.....
ตำบล.ลิพัง....อำเภอ....ปะเหลียน... จังหวัด.....ตรัง...สถานที่ใกล้เคียง ......ถ้ำเขาติง..................

      


บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านหินจอก

         1.       ชื่อบ้านหนังสือ.....บ้านหินจอก... ชื่อเจ้าของบ้าน นาง..นิต.....เกียงเอีย.... 
 2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ........นาง..นิต......เกียงเอีย.....................
ที่ตั้ง บ้านเลขที่....72/6... ชื่อหมู่บ้าน....หินจอก.....หมู่ที่....6..... ถนน....ตรัง-สตูล.... ตำบล.....ลิพัง..อำเภอ.....ปะเหลียน........... จังหวัด.....ตรัง...............................

 เข้าชม : 2396
 
 
กศน.ตำบลลิพัง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่..ม.5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง .เบอร์โทร.....075 268395.
e-mail:..Korsornor_ Lipang55@ hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05