[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

โครงสร้างคณะกรรมการ กศน.ตำบลละมอ


                                        ๑. นายอำนวย  พรหมคล้าย นาย อบต.ละมอ                 ประธานกรรมการ                                  

                   ๒. นายธนายุทธ  นิตมา          กำนันตำบลละมอ            รองประธานกรรรมการ

๓. นายสันติชัย  เพ็งจิตร       ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑                      กรรมการ

                                        ๔. นายสมใจ  พลผอม          ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒                     กรรมการ

                                         ๕. นายประคอง ชูบัว             ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓                      กรรมการ

                                       ๖. นางศรัทธา  เพ็งพิศ          ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔                        กรรมการ
                         
                        
๖. นายสำเริง  กลิ่นเพชร         ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕                        กรรมการ

                                     ๗. นางวิกานดา  เยาว์ดำ        ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖                   กรรมการ

                                       ๘. นายมณี  เผือกชาย           ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗                   กรรมการ

                                       ๙. นายสุชาติ  แท่นดี             ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘                    กรรมการ

                                       
                                       ๑๐.นายวีระพันธุ์ พุทธรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10                  กรรมการ

                                      
๑๑. นางสาวยอดขวัญ  กลิ่นเพชร    ครู กศน.ตำบล          เลขานุการเข้าชม : 1185
 
 

กศน.ตำบลละมอ..............http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง.....
ที่อยู่.อาคาร อบต.ละมอ..เบอร์โทร...๐๙๓-๕๘๑๕๘๓๗......
e-mail:..somzaza2520@gmail.com.....http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05