[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

 ประวัติความเป็นมา

                 เดิมเป็นพื้นที่ใกล้เชิงเขามีป่าละเมาะปกคลุมพื้นที่ทั่วไปต่อมามี ประชาชนเข้าไปจับจองและเข้าไปอยู่อาศัยทำมาหากินมากขึ้น เรื่อยๆ เรียกว่า "ชุมชนละเมาะ" ตามป่าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ และต่อมาได้เรียกผิดเพี้ยนเป็น "ละมอ" และได้ตั้งเป็น "ตำบลละมอ" มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 ลักษณะที่ตั้ง

          เนื้อที่   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) ตำบลละมอ  มีเนื้อที่ประมาณ 67.017  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,885.625  ไร่    มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ทิศใต้ : ติดต่อกับ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ ตำบลนาโยงเหนือ และตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง  

ที่ตั้ง ตำบลละมอ เป็นตำบล 1 ใน 6 ตำบล ของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนาโยง ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาโยง ประมาณ 4 กิโลเมตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ
              - ลำน้ำ ลำห้วย 25 สาย
              - บึง หนองและอื่นๆ 10 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
              - ฝาย                         
              - บ่อน้ำตื้น         168  แห่ง
              - บ่อโยก             17  แห่ง
              - ประปา             10  แห่ง
              - สระ                 7  แห่ง

ภูมิประเทศ   (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลละมอ  พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูง  ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก

และทิศใต้ของตำบล   ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก  มีลักษณะเป็น ที่ราบ  ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและเป็นพื้นที่เกษตรกรรม     

จำนวนหมู่บ้าน   10  หมู่บ้าน   (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. )
          -  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่  1 – 10

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชาชนร้อยละ 90 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมอ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งนี้  เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม กับการเพาะปลูก /การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

           - ทำสวน 
              - ทำนา
              - รับจ้าง
              - ค้าขาย
              - เลี้ยงสัตว์
              - รับราชการ  ฯลฯ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 6  แห่ง 
- โรงสีข้าว 9  แห่ง 
- อู่ซ่อมรถ 7   แห่ง 
- ตลาดนัด 3   แห่ง 
- ร้านค้า86   แห่ง

 

ลักษณะทางสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลละมอ
              จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 10 โดยมีรายละเอียดของแต่ละหมู่บ้านดังนี้

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน

หมู่ที่ / ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

รวม (คน)

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1. บ้านละมอ
2. บ้านควนเจาะ
3. บ้านคลองลำปริง
4. บ้านทุ่งส้มป่อย
5. บ้านหนองยวน
6. บ้านต้นเหรียง
7. บ้านหาญเพ
8. บ้านวังหยี
9. บ้านกลาง
10. บ้านนาหาร

531
387
198
483
497
191
382
400
243
328

533
424
185
540
466
222
413
360
222
325

1,084
811
383
1,023
963
413
795
760
465
653

316
208
104
266
227
105
195
175
131
191

รวม

3,640

3,710

7,350

1,918

 

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์  2  แห่ง 

 

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  10  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง

กศน.ตำบลละมอ  1  แห่ง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ  2  แห่ง 

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  2  แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  อัตรา   100  %

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ    พระธาตุ จุฬามณีฉัพพรรณรังสีเจดีย์แก้ว    บ้านทุ่งสงแก หมู่ที่  2  ตำบลละมอ   เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกรรมฐานของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม
          ตำบลละมอ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ตรัง - พัทลุง) เป็นสายหลัก และถนนสายรองภายในตำบล ได้แก่ ถนน รพช. สายละมอ - ห้วยไทร และถนน รพช. สายควนเจาะ - วังหยี และถนน รพช. สายหนองยวน 

- ถนนลาดยาง             19  สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 17  สาย
- ถนนลูกรัง                31  สาย
- ถนนหินคลุก             10  สาย

 

การโทรคมนาคม

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                       11 ตู้

 

การไฟฟ้า
              - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง              10  หมู่บ้าน
              - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                 2,284  ครัว

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
               -  ลำน้ำ  ลำห้วย                 25      สาย
               -   บึง  หนองและอื่นๆ           10      แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          -    ฝาย                              4        แห่ง
          -     บ่อน้ำตื้น                       168    แห่ง
          -     บ่อน้ำบาดาล                   11      แห่ง                               
          -     ประปา                         14      แห่ง
          -     สระ                             3        แห่ง
          -    ชลประทาน                     1        โครงการ
          -    สะพาน  คสล.                   16      แห่ง
          -    ท่อลอดเหลี่ยม                   11      แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ
     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่    ( แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน  อบต. )
          -   ป่าไม้  ตำบลละมอมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ  25,526  ไร่ เป็นป่าไม้มีค่า และสงวนไว้ใช้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร  แต่ในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีการบุกรุกป่าเพื่อทำ พื้นที่เกษตรกรรม และมีการตัดไม้ทำลายป่า
    มวลชนจัดตั้ง
          -       ลูกเสือชาวบ้าน                   7        รุ่น      จำนวน     470    คน
          -       ไทยอาสาป้องกันชาติ            1        รุ่น      จำนวน     113    คน
          -       กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  1        รุ่น       จำนวน       30    คน
          -       อ.พ.ป.                             2       รุ่น      จำนวน       65    คน
          -       อปพร.                            4        รุ่น      จำนวน      110   คน

 


เข้าชม : 868
 
 

กศน.ตำบลละมอ..............http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง.....
ที่อยู่.อาคาร อบต.ละมอ..เบอร์โทร...๐๙๓-๕๘๑๕๘๓๗......
e-mail:..somzaza2520@gmail.com.....http://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gifhttp://www.lamo.go.th/images/icon_6.gif

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05