[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลโคกสะบ้า

 

1.              ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลโคกสะบ้า

2.              ที่ตั้ง/การติดต่อ

          ตำบลโคกสะบ้า เป็นตำบล 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาโยง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร  เนื้อที่ตำบลโคกสะบ้า มีเนื้อที่ประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,625  ไร่

                กศน.ตำบลโคกสะบ้า  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนางประหลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสะบ้า  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์ 92170

3.              สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

4.              ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลโคกสะบ้า

        4.1 ประวัติ กศน.ตำบลโคกสะบ้า

              กศน.ตำบลโคกสะบ้า เดิมชื่อ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกสะบ้า (ศรช.โคกสะบ้า) ประกาศจัดตั้ง  ตั้งแต่ พ.ศ. 2548  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ณ ที่ทำการธนาคารหมู่บ้าน   บ้านเกาะหยี  หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่ตั้ง ศรช. จากกำนันตำบลโคกสะบ้า  ย้ายที่ทำการมาให้บริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ณ  สหกรณ์หมู่บ้านนางประหลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสะบ้า  อำเภอนาโยง และได้รับการยกฐานะเป็น กศน.ตำบลโคกสะบ้า พุทธศักราช 2553 ซึ่งได้ดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการ   เมื่อวันที่ 2๕ ธันวาคม 255๒ โดยนายวิเชียร  คันฉ่อง    สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในตำบลโคกสะบ้า      เข้าร่วมกิจกรรมและ เป็นเกียรติในพิธีเปิด กศน.ตำบลโคกสะบ้า เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ภารกิจของ กศน.ตำบล ซึ่งกำหนดบนพื้นฐานของกรอบแนวทางการศึกษาในทศวรรษที่สอง นำสู่การปฏิบัติในฐานะของหน่วยงานจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยได้ดำเนินการเพื่อสนองตอบนโยบายของสำนักงาน กศน. และได้ยึดแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ กศน.อำเภอนาโยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 สภาพทั่วไป

      ลักษณะภูมิประเทศ         
ภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้ามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม

ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ปลูกยางพารา ปลูกข้าว ผลไม้และพืชผัก

 

1.2           จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านเกาะหยี

300

512

515

1,027

2

บ้านห้วยบอน

89

185

159

344

3

บ้านไร่หลวง

208

404

432

836

4

บ้านหนองใหญ่

192

375

374

749

5

บ้านนางประหลาด

229

374

380

754

6

บ้านไสขัน

202

367

363

730

7

บ้านโคกสะบ้า

23

47

42

89

8

บ้านบนควน

121

245

237

482

9

บ้านหนองกินตา

55

99

110

209

10

บ้านหนองพาบน้ำ

211

450

461

911

11

บ้านหนองพล

243

397

443

840

รวม

1,873

3,455

3,516

6,971

 

ที่มา : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอนาโยง กรมการปกครอง ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

 

                                2.1 อาชีพ

                                การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทางการเกษตร   ได้แก่   ทำสวนยางพารา  ทำนา  ปลูกผลไม้  เลี้ยงสัตว์และปลูกผัก  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ  ในแต่ละครัวเรือนมักจะมีการประกอบอาชีพหลาย ๆ อาชีพรวมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

                                2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  (เฉพาะที่เก็บภาษี)

                                                - ปั๊มน้ำมัน                                                           1              แห่ง

                                                - โรงงานอุตสาหกรรม                                      4              แห่ง

                                                - โรงสี                                                                   -              แห่ง

                                                - ร้านค้า                                                              70          แห่ง

                                                - อู่ซ่อมรถ                                                             4              แห่ง

                                                - ตลาดนัด                                                             2              แห่ง

                                                - ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง                                      -              แห่ง

                                                - โรงผลิตน้ำดื่ม                                                   2              แห่ง

                                                - ร้านเสริมสวย, ตัดผม                                   3            แห่ง

 

 

                                2.3 สภาพทางสังคม

                                                2.3.1 การศึกษา

                                                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           1              แห่ง

                                                                - โรงเรียนประถมศึกษา                     3              แห่ง

                                                                - โรงเรียนมัธยมศึกษา                       1            แห่ง

                                                                -  กศน.ตำบล                                       1            แห่ง

- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน        11           แห่ง

                                                                       

                                                2.3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา

                                                                - วัด                                                        3              แห่ง

 

                                                2.3.3 สาธารณสุข                                               

                                                                -สถานีอนามัยประจำตำบล               1              แห่ง

 

                                                2.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                                                - ที่พักสายตรวจ                                   2              แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

                3. การบริการพื้นฐาน

                                3.1 การคมนาคม

                                                องค์การบริหารส่วนตำบล มีถนนสายหลัก  สายรอง และสายย่อย  ดังนี้

(1)       ถนนสายหลัก

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4124  (นาโยง - ย่านตาขาว) ผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6และหมู่ที่  11

(2)       ถนนสายรอง

- ถนน  รพช. สายนางประหลาด - เกาะหยี ผ่านหมู่ที่  11  หมู่ที่  6, หมู่ที่  4,  หมู่ที่9,  หมู่ที่  2   และหมู่ที่  5

- ถนน รพชสายเกาะหยี - ห้วยลึก ผ่านหมู่ที่  6, หมู่ที่ 1, หมู่ที่  11,  หมู่ที่ 10  และหมู่ที่  3                                        

- ถนน รพชสายโคกมะม่วง - นาข้าวเสีย  ผ่านหมู่ที่ 8, หมู่ที่  2,  หมู่ที่  และหมู่ที่  4

                                                      - ถนน รพช. สายบ้านควน - ห้วยลึก ผ่านหมู่ที่  5

(3) ถนนสายย่อย

- ถนนคอนกรีต           จำนวน                   6            สาย

- ถนนลาดยาง              จำนวน                   10           สาย

- ถนนหินคลุก             จำนวน                  7          สาย

- ถนนดินลูกรัง            จำนวน                 19        สาย

                                3.2 การโทรคมนาคม

                                                - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน                  1              แห่ง                       

- โทรศัพท์สาธารณะ                                          23           แห่ง

- โทรศัพท์บ้าน                                                    50           หมายเลข

                                3.3 การไฟฟ้า

                                                - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว                   11           หมู่บ้าน

                                                - จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว 1,782     ครัวเรือน

                                                - จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ                                  50           จุด

                                3.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                                - คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย                                       6              สาย

                                                - บึง หนอง                                                           10           แห่ง

 

                                3.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                                - ฝายน้ำล้น, ทำนบ ผนังกั้นน้ำ                        13           แห่ง

                                                - บ่อน้ำตื้น                                                            1,225     แห่ง

                                                - ประปาหมู่บ้าน                                                 8              แห่ง

                4. ข้อมูลอื่น ๆ

                                4.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า  มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ  แร่โดโลไมต์  ซึ่งมีอยู่บริเวณเขานางประหลาด  หมู่ที่  5   ปัจจุบัน นายประสิทธิ์   ทวนดำ   เป็นผู้ได้รับประทานบัตรทำเหมืองแร่และบริษัท ตรัง.ยู.ซี จำกัด รับช่วงการทำเหมืองแร่

                                4.2 มวลชนจัดตั้ง

                                                - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                                                    103         คน

                                                - แม่บ้านเกษตรกร 5 กลุ่ม                                                                 103         คน

                                                - สตรีอาสาพัฒนา                                                                               200        คน

                                                - อาสาพัฒนาปศุสัตว์                                                                           11         คน

                                                - สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                 57         คน                                                          - ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชนวัดไทรทอง                              1        ศูนย์

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูกาลของตำบลโคกสะบ้า แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศ ออกเป็น ๒ ฤดู คือ

                ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกลางเดือน ธันวาคม ถึงพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน

              ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้      ซึ่งเป็นลมร้อนพัดจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝน          ยังมีร่องความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆ อีกด้วย จึงทำให้มีฝนมาก โดยปกติฝนตกสูงสุดของจังหวัดตรังอยู่ในช่วงเดือนกันยายน

 

 

วัฒนธรรมชุมชน

 

          วัฒนธรรมชุมชนและประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นในเขตตำบลโคกสะบ้าก็มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับท้องถิ่นอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ซึ่งอาจเรียงลำดับตามความสำคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้

                ๑.  ประเพณีทำบุญวันสาร์ท

     ซึ่งมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่า ประเพณีงานบุญเดือนสิบ ประเพณีนี้จะมีกิจกรรมในช่วงแรม ๑๕ ค่ำเดือนสิบหรือประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุด กิจกรรมที่สำคัญตามประเพณีทำบุญวันสาร์ท โดยสังเขป ได้แก่ มีการจัดขนมต่างๆ ตกแต่งหรือใส่ภาชนะที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า  หมรับ  นำไปถวายพระเพื่ออุทิศให้แก่ญาติพี่น้องหรือบุคคลที่เคารพนับถือซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว   ขนมที่นำไปวัด ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ฯลฯ ตามความเชื่อความศรัทธามาตั้งแต่บรรพบุรุษ

๒.  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือประเพณีวันสงกรานต์

                ประเพณีชนิดนี้ แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ

      ก.ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ซึ่งมักจะจัดประมาณวันที่ ๑๒ เมษายนของทุกปี       แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้จัด กิจกรรมที่จัด ได้แก่ เชิญผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมพิธีทางศาสนาจะทำการ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุ

                ข. ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีชนิดนี้ ในท้องถิ่นเขตตำบลโคกสะบ้า จะจัดเฉพาะ วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีเท่านั้น โดยมีลักษณะของกิจกรรมมีการสรงน้ำพระ ส่วนใหญ่ประชาชนผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่อาจไปทำบุญนำปิ่นโตไปถวายพระ ส่วนเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปมักจะจับกลุ่มเล่น   สาดน้ำกัน ซึ่งในวันนี้กิจกรรมในชีวิตประจำวันในด้านการทำงานหรือประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จะหยุด ๑ วัน

 

๓.  ประเพณีวันลอยกระทง

                ประเพณีชนิดนี้จัดขึ้นในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดของทุกปี มีการจัดงานรื่นเริง ประกวดนางนพมาศ, ธิดานพมาศ ประกวดกระทง ตามแต่ความพร้อมของหน่วยงานที่จัดแต่ละปี โดยใช้คลองนางน้อยหรือแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ เป็นสถานที่ลอยกระทง ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปก็ปฏิบัติเหมือนกันทั่วทุกท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: ศูนย์ชุมชนRounded Rectangle: ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้Rounded Rectangle: ศูนย์การเรียนชุมชน Rounded Rectangle: งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายRounded Rectangle: งานกิจการพิเศษ
* การป้องกัน แก้ปัญหา
ยาเสพติด
* การสนับสนุนส่งเสริม
นโยบายจังหวัด
* กิจกรรมการเรียนรู้ให้
กับผู้สูงอายุ,คนพิการ
* กิจกรรมยุวการชาด
Rounded Rectangle: อาชีพหลักสูตรระยะสั้นRounded Rectangle: พัฒนาทักษะชีวิตRounded Rectangle: พัฒนาสังคมและชุมชนRounded Rectangle: การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงRounded Rectangle: กศน.ตำบลเคลื่อนที่Rounded Rectangle: กิจกรรมส่งเสริมการอ่านRounded Rectangle: ETV/STUDENT CHANELRounded Rectangle: งานกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
กิจกรรมอนุรักษ์แลพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้
Rounded Rectangle: กศน.ตำบลโคกสะบ้าRounded Rectangle: องค์กรนักศึกษาRounded Rectangle: การจัดการศึกษาต่อเนื่องRounded Rectangle: การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยRounded Rectangle: มาตรฐานกศนตำบลRounded Rectangle: ภาคีเครือข่ายRounded Rectangle: คณะกรรมการกศน.ตำบลRounded Rectangle: งานธุรการ/สารบรรณRounded Rectangle: งานการเงิน/บัญชีRounded Rectangle: งานพัสดุRounded Rectangle: งานอาคารสถานที่และยานพาหนะRounded Rectangle: งานประชาสัมพันธ์Rounded Rectangle: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนRounded Rectangle: ศูนย์ชุมชน,Rounded Rectangle: ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้,Rounded Rectangle: ศูนย์การเรียนชุมชน ,Rounded Rectangle: งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย,Rounded Rectangle: งานกิจการพิเศษ
* การป้องกัน แก้ปัญหา
ยาเสพติด
* การสนับสนุนส่งเสริม
นโยบายจังหวัด
* กิจกรรมการเรียนรู้ให้
กับผู้สูงอายุ,คนพิการ
* กิจกรรมยุวการชาด
,Rounded Rectangle: อาชีพหลักสูตรระยะสั้น,Rounded Rectangle: พัฒนาทักษะชีวิต,Rounded Rectangle: พัฒนาสังคมและชุมชน,Rounded Rectangle: การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,Rounded Rectangle: กศน.ตำบลเคลื่อนที่,Rounded Rectangle: กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน,Rounded Rectangle: ETV/STUDENT CHANEL,Rounded Rectangle: งานกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
กิจกรรมอนุรักษ์แลพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้
,Rounded Rectangle: กศน.ตำบลโคกสะบ้า,Rounded Rectangle: องค์กรนักศึกษา,Rounded Rectangle: การจัดการศึกษาต่อเนื่อง,Rounded Rectangle: การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย,Rounded Rectangle: มาตรฐานกศนตำบล,Rounded Rectangle: ภาคีเครือข่าย,Rounded Rectangle: คณะกรรมการกศน.ตำบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 2617
 
 
กศน.ตำบลโคกสะบ้า
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง
ที่อยู่ ม.๑ ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง        เบอร์โทร ๐๘-๓๐๒๙-๔๔๓๘
e-mail:chotika50@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05