[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ทิศทางการดำเนินงาน

ปรัชญา

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วิสัยทัศน์

 

คน ไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพ และการมีความสามารถเชิงแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

 

อยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจ

กศน.ตำบลเกาะสุกร จัดและปฏิบัติตามพันธกิจดังนี้

       จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          2  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          3  ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

          4  จัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5.  กำกับดูแลตรวจสอบนิเทศภายในติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          6.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          7.  ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          8.  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


เข้าชม : 583
 
 
กศน.ตำบล เกาะสุกร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง.เบอร์โทร 0840520298
e-mail: pupea2527@gmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05