[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กศน.ตำบลเขากอบ
วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด มุ่งพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง

 

2. จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางรายไดสรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางยั่งยืน

 

3. งเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา

 

4. พัฒนาและสงเสริมการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพเข้าชม : 211
 
 
กศน.ตำบลเขากอบ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่  กศน.ตำบลเขากอบ หมู่ที่ 9 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 081-5388523
e-mail: pun1439@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05