[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
กศน.ตำบลกันตัง
 

ที่ตั้ง    ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง   อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   รหัสไปรษณีย์  ๙๒๑๑๐

        โทรศัพท์ ๐๗๕๒ ๕๒๗๒๖     โทรสาร ๐ ๗๕๒๕ ๒๗๕๕

          เว็บไซต์  http://trang.nfe.go.th/nfe๐๘

ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกันตัง   ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๕ สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกันตัง  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง   กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวอรวรรณ   ปรังพันธ์  เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกันตัง ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกันตัง  ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ตำหนักจันทน์ ภายในวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

          ปีการศึกษา  ๒/๒๕๕๒   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงศูนย์การเรียนชุมชน ให้เป็น กศน.ตำบล  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ   โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   จัดตั้ง กศน.ตำบล  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ ของ กศน.อำเภอ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ร่วมกับ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกันตัง ได้กำหนดพิธีเปิด กศน.ตำบลกันตัง  ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๓     กศน.ตำบลกันตัง    (อาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ชั้น ๒) ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง   โดยนายวิสิษฐ์  ตั้งปอง (นายอำเภอกันตัง)  เป็นประธาน สำหรับการพบกลุ่มและให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการ  ในปัจจุบัน กศน.ตำบลกันตัง  โดย มีนางสาวอรวรรณ  ปรังพันธ์  เป็น  ครูกศน.ตำบลกันตัง  และมีนางสาวอุทุมพร  ดาบทอง       ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ   กศน.ตำบลกันตัง    ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์  ๐๗๕-๒๕๒๗๒๖,๐๘๑-๕๓๙๐๙๙๙ หรือ E-mail : aoya-prang@ hotmail.com

 

 

 

   
   
   
   

เข้าชม : 551
 
 
กศน.ตำบลกันตัง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่ อาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ชั้น 2 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โทร 081-5390999 , 089-0844264
   e-mail : aoya-prang@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05