[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

จำนวน 9 ชั่วโมง

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลกันตัง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

 

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 9 ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( กลุ่มอาชีพการเกษตร )

 

ความเป็นมา

จากสภาพสังคม จังหวัดตรัง ในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ทรัพยากรมี น้อยลง จึงมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากจะมีการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว แล้วยังมีสิ่งที่ถือว่าเป็นภาระหนักคืออาหารเพื่อบริโภคประจำวัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้น หรือหามาทดแทนโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อการอยู่รอด การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของ ประเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริม ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน สำนักงาน กศน.จึงได้กำหนดหลักการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา อาชีพเพื่อการมีงานทำไว้ว่า ต้องเป็นการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่นด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ตลอดจนมีความสามารถ เชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตสินค้า ทางการเกษตรสาหรับการบริโภคทั้งภายในชุมชน และส่งขายพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นการจัดทำหลักสูตรอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับสาขาการเกษตรจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง อาชีพการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า-นางรม เป็น อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจและน่าลงทุน เนื่องจากให้ผลผลิตเร็วมีการดูแลรักษาที่ไม่ยาก นอกจากนี้ให้ผลผลิตทาง การเกษตรซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันมีการแปรรูปเป็นอาหาร หลากหลายรูปแบบ นิยมบริโภคกันในช่วงเทศกาลกินเจ และวิวัฒนาการทางการแพทย์มีการนาเห็ดฟาง เห็ด นางฟ้า-นางรม มาปรุงเป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพร จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า-นางรม หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาคน โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาเกิดขึ้น มีหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจในการประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้านางรม เพิ่มขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพและเพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า

2. เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะ ในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน กลุ่มสนใจในพื้นที่อำเภอกันตัง

 

ระยะเวลา

จำนวน 40 ชั่วโมง

 

 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้

1.ศึกษาจากวัสดุอุปกรณ์ในฝึกอบรม การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

2.ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต

 

การวัดและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม

2.ผลงานจากการฝึกปฏิบัติ

 

เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม

 - เข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80

- สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์ได้

 

หลักฐานการผ่านการอบรม

- วุฒิบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเนื้อหา

 

ที่

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

1.

ช่องทางการ ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า

1.เพื่อให้ผู้เรียนบอก ความสำคัญในการ ประกอบอาชีพ

2.เพื่อให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ความ เป็นไปได้ในการ ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า 3.เพื่อให้ผู้เรียนบอก แหล่งเรียนรู้การ ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า

4.เพื่อให้ผู้เรียนบอก ทิศทางการประกอบ อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าได้ด้วยกระบวนการคิดเป็น

1.ความสำคัญในการ ประกอบอาชีพ

2.ความเป็นไปได้ใน การประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า 3. แหล่งเรียนรู้การ ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า

4.ทิศทางการ ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า

1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่ง เรียนรู้ภูมิปัญญาสื่อ อิเล็คทรอนิกส์เอกสาร สถานประกอบการ สถานที่ จัดจำหน่าย

2. วิทยากรสาธิตและให้ ความรู้การประกอบอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ความเป็นไปได้ในการ ประกอบอาชีพ แหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ อาชีพการเพาะเห็ดฟาง เห็ด นางฟ้า-นางรม ทิศทางการประกอบอาชีพ การเพาะเห็ดฟาง เห็ด นางฟ้า-นางรม

3. สรุปความรู้ที่ได้จากการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1

-

2.

ทักษะการ ประกอบอาชีพ

1. การเตรียมการ ประกอบอาชีพได้แก่ - สร้างโรงเรือน

- เตรียมวัสดุทำก้อน เห็ด

- เตรียมวัสดุเพาะเชื้อ เห็ด

- เพาะเชื้อเห็ด

1. ขั้นเตรียมการ ประกอบอาชีพการเพาะเห็ด

   1.1 สร้างโรงเรือน    

   1.2 เตรียมวัสดุทำก้อนเห็ด

   1.3 เตรียมวัสดุเพาะเชื้อเห็ด

   1.4 เพาะเชื้อเห็ด

1. ศึกษาข้อมูลเรียนรู้ ขอบข่ายการประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด นางฟ้า-นางรม จากสื่อต่างๆ ทั้งเอกสาร สื่อบุคคล

สื่ออิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ

2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับอาชีพที่เลือกการ เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

-

6

 

 

 

ที่

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

 

 

2. การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

 - แยกเชื้อเห็ดและการ เลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหาร วุ้น P.D.A

 - ทำหัวเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม

- ทำก้อนเชื้อบรรจุ ถุงพลาสติก

- เพาะเห็ดให้เกิดดอก

3. เก็บดอกและดูแล รักษาเห็ดนางฟ้า-นางรม เพื่อการบริโภคและจำหน่าย

2. ขั้นตอนการเพาะ เห็ดนางฟ้า-นางรม   

   2.1 การแยกเชื้อเห็ด และการเลี้ยงเนื้อเยื่อบน อาหารวุ้น

   2.2 การำหัวเชื้อ เห็ดนางฟ้า-นางรม

   2.3 การำก้อนเชื้อ บรรจุในถุงพลาสติก   

   2.4 การเพาะเห็ดให้เกิดดอก

3. ขั้นการเก็บดอกและ ดูแลรักษา เห็ด นางฟ้า-นางรม เพื่อการ บริโภคและจำหน่าย

3. ฝึกทักษะการประกอบ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

4. ดำเนินการเรียนรู้และฝึก ทักษะตามหลักสูตร เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด นางฟ้า-นางรม

5. ซักถาม / แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์

6. จดบันทึกผลการเรียนรู้

 

 

3.

การบริหาร จัดการในอาชีพ

1. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดได้

2. สามารถคิด คำนวณ ต้นทุน ผลกำไร/ ขาดทุนได้

3. สามารถวาง แผนการจัดการ เกี่ยวกับผลผลิตได้

4. สามารถวิเคราะห์ และบอกวิธีแก้ปัญหาความเสี่ยงในการ ประกอบอาชีพได้

1. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

   1.1 สามารถบริหาร จัดการในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ด นางฟ้า-นางรม

   1.2 การจัดการเกี่ยวกับ การ ควบคุมคุณภาพการ เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

นางรม

1. ศึกษาข้อมูลการตลาด และวิเคราะห์ความต้องการ ของตลาดในชุมชน ประเทศ และโลกจากสื่อต่างๆทั้ง เอกสาร สื่อบุคคล สื่อ อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆและ แหล่งเรียนรู้

2. แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์ และระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งหา แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

2

-

 

 

ที่

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

 

 

 

   1.3 การคิด

คำนวณต้นทุน การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

   1.4 การวางแผนการผลิต

2. การจัดการตลาดในการประกอบ อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

   2.1 การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า

   2.2 การกระจายผลผลิตเห็ดนางฟ้านางรม ไปสู่ผู้บริโภค   

   2.3 การวางแผนการตลาด

3. การจัดการความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นกับการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

   3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการ ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้านางรม

   - ความต้องการของลูกค้า

   - การขาดแคลนวัสดุการเพาะเห็ด นางฟ้า-นางรม

3. ฝึกปฏิบัติการคิดคำนวณ ต้นทุน-กำไร การ จัดทำบัญชีฟาร์ม การกำหนดราคา การส่งเสริม การขาย การกระจายสินค้า

4. ร่วมกัน อภิปราย / เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชั้นเรียน

 

 

ที่

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

 

 

 

   - ค่าใช้จ่ายในการทำโรงเรือนและ การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

   - คู่แข่งทางการผลิตและจาหน่ายเห็ด นางฟ้า-นางรม

   3.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยงในการ ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

 

 

 

 เข้าชม : 329
 
 
กศน.ตำบลกันตัง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่ อาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ชั้น 2 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โทร 081-5390999 , 089-0844264
   e-mail : aoya-prang@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05