[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

 

  ประวัติ กศน.ตรัง
  ประวัติ
 
     กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง)เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2520โดยยุบโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 21 ห้องสมุด ประชาชนจังหวัดตรัง หน่วยโสตทัศนศึกษาจังหวัดตรังและ หน่วยอาชีวะเคลื่อนที่ เข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดตรัง สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ที่ดินและอาคารบางส่วนของโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรัง เป็นสถานที่ตั้งต่อมาโรงเรียนวิเชียรมาตุได้ย้ายไปสถานที่ใหม่ จึงได้ใช้อาคารและที่ดินทั้งหมด จำนวน 15ไร่ 3 งาน เป็นที่ตั้ง และได้งบประมาณเงินกู้เป็นค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม เป็นเงิน 11,500,000 บาทและในปี 2524กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดตรังเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง 3 มีนาคม 2551 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง (สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง) ปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัด คือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 10 แห่ง 
 

  ที่ตั้ง
 
181 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0 7521 8440 โทรสาร 0 7521 6019

ดู
สำนักงานกศน. จังหวัดตรัง
ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 

  ผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดตรังปัจจุบัน
 
 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 
  ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/กิ่งอำเภอ
 
 
 1. นายขันธ์ชัย บริบูรณ์
ผอ.กศน. อ.เมืองตรัง
 2. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์
ผอ.กศน. อ.ห้วยยอด
 3. นางสาวอัฉรา เชียงสอน
ผอ.กศน. อ.ปะเหลียน
 4. นายวิเชียร จันทร์ฝาก
ผอ.กศน.อ. กันตัง
 5. นายไพรัช หัตถิยา
ผอ.กศน.อ. ย่านตาขาว
 6. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์
ผอ.กศน.อ. สิเกา
 7. นายสุรวุฒิ ขันธ์คง
ผอ.กศน.อ. วังวิเศษ
 8. นางนภา จิโรภาส
ผอ.กศน.อ. นาโยง
 9. นางเพียงใจ หอยสังข์
ผอ.กศน.อ. รัษฏา
 10.นายธัญญา พงศ์ภราดร
ผอ.กศน.อ. หาดสำราญ


 
 
 
ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
 
 
 

 

นางสาวมนต์สุดา  เกรียงไกร


 
 
 
 ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง
 
 
 

1. ว่าที่ รต.นิวัตร ภาพยนตร์ 

 2520 - 2522    2 ปี 

2. นายเจือ อาคาสุวรรณ

 2522 - 2523    1 ปี

3. นายเวียง กาฬวงศ์

 2523 - 2529    6 ปี

4. นายไพโรจน์ พาเจริญ

 2529 - 2531    2 ปี

5. นายเปรื่อง ประชาชาติ

 2531 - 2533    2 ปี

6. นายวิมล วัฒนา

 2533 - 2535    2 ปี

7. นายประเสริฐ แกล้วทนงค์

 2535 - 2536    1 ปี
 8. นายวิชิต เข้มแข็ง

 2536 - 2543    7 ปี

9. นายสถิตพันธ์ เพชรชูช่วย

 2543 - 2544    1 ปี

 10. นายบุญลาภ วังช่วย
 2544 - 2550    6 ปี
 11. นายอุทัย พงศ์จันทรเสถียร
 2550 - 2551    1 ปี
 12. นายประวิตร ทับเที่ยง
 13. 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร
 2551 - 2557   6 ปี
 2557 - ปัจุบัน
 
 
 
 
 


เข้าชม : 10107
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05