[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
กศน.ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล ซึ่งจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพพันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. สร้างและกระจายโอกาสเรียนรู้โดยการกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี  เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. จัดและส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา
4. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
          6. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการงานและอาชีพโดยให้ความสำคัญ กับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
          7. มุ่งจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
          8. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สะดวกในการใช้งานสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
2. ขอบข่ายความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่
 
2.1 การวางแผน
2.1.1 จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
2.1.2 จัดทำแผนพัฒนา กศน.ตำบล
2.1.3 จัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี
2.2 การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          2.2.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
          - การส่งเสริมการรู้หนังสือ
          - การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          - การศึกษาต่อเนื่อง
          2.2.2 จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
          - ส่งเสริมการอ่าน
          - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
          - บริการข่าวสารข้อมูลและสื่อทุกประเภท
          - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล/ห้องสมุดชุมชน/มุมหนังสือบ้าน
2.3 บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
          2.3.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixt it Center) ร่วมกับ สอศ.
          2.3.2 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สคบ.
          2.3.3 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ร่วมกับ กระทรวงไอซีที
          2.3.4 มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ร่วมกับ สสวท.
          2.3.5 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ โรงพยาบาล/สถานีอนามัย
          2.3.6 ธนาคารเคลื่อนที่
          2.3.7 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกกันบรรเทาสาธารณภัย
          2.3.8 อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ
2.4 สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น
2.5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบลในรูปแบบต่างๆ
2.6 รายงานผลการปฎิบัติงาน
          2.6.1 รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด
          2.6.2 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของ กศน.ตำบล
2.7 ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 


เข้าชม : 346
 
 
กศน.ตำบลห้วยยอด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ ถนนมหามิตร  ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
เบอร์โทร ๐๕๙-๖๔๙๓๔๒๘
e-mail
rostcom@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05