[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ประวัติ  กศน.ตำบลบ้าหวี
 
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง   ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้าหวี    ตำบลบ้าหวี   อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง     เมื่อวันที่  1  มกราคม   2544    โดยใช้อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  1 บ้านในเขา เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษา  มีนางศรีนวล  ปราบเสร็จ    เป็นครูประจำศูนย์การเรียน ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น  กศน.ตำบล   เมื่อเดือน  ตุลาคม  2552   สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ  ได้แต่งตั้งให้นางศรีนวล  ปราบเสร็จ   ทำหน้าที่หัวหน้า  กศน.ตำบลบ้าหวี   ตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง      ที่    /  2552   ลงวันที่   1   ตุลาคม   2552   โดยใช้อาคาร กศน. ตำบลบ้าหวี หมู่ที่   4
บ้านนาเกาะสัก   ตำบลบ้าหวีอำเภอหาดสำราญ  และมีบุคคลากรในขณะนี้ จำนวน  1 คน  

 

ชื่อหมู่บ้าน                   จำนวนครัวเรือน
บ้านในเขา หมู่ที่ 1 244
บ้านบ้าหวี  หมู่ที่ 2 150
บ้านทุ่งกอ  หมู่ที่ 3 288
บ้านนาเกาะสัก  หมู่ที่ 4 146
รวม 828เข้าชม : 758
 
 
กศน.ตำบลบ้าหวี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ที่อยู่ หมู่ที่ 4  อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง    เบอร์โทร  089 9769518
e-mail  sri 2506 @  hotmial. com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05