[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา กศน.ตำบลบางสัก

สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลบางสัก

ประชาชนในตำบลบางสัก ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

"ใฝ่รู้ สร้างอาชีพ มีรายได้ "

เอกลักษณ์

"สืบสาน เศรษฐกิจพอเพียง"


เข้าชม : 258
 
 
กศน.ตำบลบางสัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่อาคารธรรมาภิบาล หมู่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  เบอร์โทร089-9633846
e-mail: duan1910@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05