[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน

         การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน  โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่  รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง  และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 

 

 

1.โครงการจัด การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

        ตามนโยบาย  สำนักงาน กศน.  ที่มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน  โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของพื้นที่  รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ความสามารถ  เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ที่สร้างรายได้ได้จริงและการพัฒนาสู่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 

จากนโยบายสำนักงาน กศน.  และผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  สื่อ  และแหล่งเรียนรู้  เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  กศน.ตำบลบางด้วน  จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน  ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่  เพื่อให้ผู้เรียน  ชุมชน  สังคม  มีอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง  ยั่งยืน 
พึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง

กิจกรรมธุรกิจขนมไทย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพ มีความรู้ ทักษะ สามารถประกอบอาชีพได้  เพื่อลดรายจ่าย
           เพิ่มรายได้

2.เพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน

3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย

         จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30 คน     
         ระหว่างวันที่  19 มกราคม  - 24 กุมภาพันธ์ 2558

         สถานที่ กศน.ตำบลบางด้วน  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง   

         วิทยากร  นางรินศิริ  นุชนุสิทธิ์ 

2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางด้วน

         การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมากเพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 2555  ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี  ที่จะพัฒนา 5  ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่  โดยการพัฒนายกระดับและจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคงสามารถพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและจัดให้มี 1 อำเภอหนึ่งสุดยอดอาชีพเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ  ที่เป็นการจัดการศึกษาอาชีพแนวใหม่  ที่สามารถสร้างร้ายได้จริง

กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ  การนวดฝ่าเท้า หลักสูตร ๑๕ ชั่วโมง

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๑๘ คน
ระหว่างวันที่ ๕-๙  มกราคม  ๒๕๕๘
ณ  กศน.ตำบลบางด้วน
วิทยากร  นางนิตยา  เลิศวิโรจน์  และ  นางสุจิตรา  ทองสุข 
กิจกรรมธุรกิจการทำผ้าบาติก

วัตถุประสงค์
                1
.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพ มีความรู้ ทักษะ สามารถประกอบอาชีพได้  เพื่อลดรายจ่าย   
                   เพิ่มรายได้
       
                2.เพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน
  
                             3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการจากการเรียนรู้  การฝึกฝนปฏิบัติงานจริง  สามารถพัฒนาไปสู่วิสาหกิจกชุมชนที่มีความสามารถเชิงการแข่งขัน  มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   23  คน
         ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 24  มิถุนายน  2557

         สถานที่  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางด้วน  

         วิทยากร  นางปิยะวรรณ  ทองพิทักษ์


 เข้าชม : 699
 
 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05