[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

โครงการจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำรงวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  จนถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่าง ๆ

กิจกรรม การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์

         -เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง

                -เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์กับการดำเนินชีวิต  แบบพออยู่พอกิน  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้และมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกัน
จำนวนผู้เข้าอบรม   ๔๔  คน
วิทยากร 
นางประไภย  ทองรอด 
เข้าชม : 633
 
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลบางด้วน
หมู่ที่2 บ้านยวนโปะ ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โทร.086-8797266
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05