[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

         การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล  การระชุม  สัมมนาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติและรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดี  การบําเพ็ญประโยชน์โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  เนตรนารีและ ยุวกาชาด

การส่งเสริมบทบาทสตรีการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  การบริหารกองทุน  การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  การอนุรักษาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการน้ำและการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

โครงการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

มุ่ง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติและรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบท ของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบำเพ็ญประโยชน์โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด การส่งเสริมบทบาทสตรี การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การบริหารกองทุน การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำและการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและหลักสูตรเชิง บูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               1.กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ระหว่างวันที่ 10 -11  มีนาคม  2558  ณ กศน.ตำบลบ้านนา  โดยจัดร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านนา  กศน.ตำบลแหลมสอม กศน.ตำบลปะเหลียน  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน  โดยมี นางสมฤดี  จริงจิตร  นักวิชการโรงพยาบาลปะเหลียน และ  
ร้อยตำรวจตรีสุไลมาน  หลังเถาะ  เป็นวิทยากรให้ความรู้

 
 
 
 
เข้าชม : 923
 
 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05