[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายวิชาการ
กศน.ตำบลบางด้วนส่งนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในเทอม ๒/๒๕๕๗ เข่้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา
19 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วน กศน.ตำบลบ้านนา กศน.ตำบลปะเหลียน และ กศน.ตำบลแหลมสอม จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในท่อซิเมนต์หลักสูตร ๑๕ ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการทำขนมไทย หลักสูตร ๘๐ ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลบางด้วน
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมหน่ึ่งคนหนึ่งอาชีพ
กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ การนวดฝ่าเท้าหลักสูตร ๑๕ ชั่่วโมง ระหว่างวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลบางด้วน
24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์โรคไข้เลือดออก
ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน มีผู้เข้าร่วม ๔๓ คน
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศนตำบลบางด้วนนำนักศักษาชมราอาสายุวกาชาดปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาด
ครู กศนตำบลบางด้วนนำนักศักษาชมราอาสายุวกาชาดปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาด ในวันที่ ๖ ธันวาคม ณ สนามกีฬาเทศบาล (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศนตำบลบางด้วนนำนักศักษาชมราอาสายุวกาชาดปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาด
ครู กศนตำบลบางด้วนนำนักศักษาชมราอาสายุวกาชาดปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาด ในวันที่ ๖ ธันวาคม ณ สนามกีฬาเทศบาล (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศนตำบลบางด้วนนำนักศักษาชมราอาสายุวกาชาดปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาด
ครู กศนตำบลบางด้วนนำนักศักษาชมราอาสายุวกาชาดปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาด ในวันที่ ๖ ธันวาคม ณ สนามกีฬาเทศบาล (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนจัดบอร์ดวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
กศน.ตำบลบางด้วนจัดบอร์ดวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
24 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ครู กศน.ตำบลบางด้วน
ผอ.สุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ครู กศน.ตำบลบางด้วน
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านนา ปรับพื้นฐานนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
กศน.ตำบลบางด้วนร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านนา ปรับพื้นฐานนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านนา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒/๒๕๕๗
กศน.ตำบลบางด้วนร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านนา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒/๒๕๕๗
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู และนักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนร่วมประชุมกรรมการ 4 ฝ่าย
ครู และนักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนร่วมประชุมกรรมการ 4 ฝ่าย
22 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน. ในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรยายพิเศษยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน. ในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรยายพิเศษยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2558
22 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแสดงปาฐนาฎ ของนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน 16 ตุลาคม 2557
การแสดงปาฐนาฎ ของนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน 16 ตุลาคม 2557
22 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ตุลาคม 2557 กศน.อำเภอปะเหลียน จัดโครงการค่ายปลูกฝังและเสริมสร้างค่่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
14 ตุลาคม 2557 กศน.อำเภอปะเหลียน จัดโครงการค่ายปลูกฝังและเสริมสร้างค่่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
10 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนปรับภูมิทัศน์ภายนอกและจัดสวนหย่อมหน้าป้าย กศน.ตำบล
กศน.ตำบลบางด้วนปรับภูมิทัศน์ภายนอกและจัดสวนหย่อมหน้าป้าย กศน.ตำบล
30 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนประชาสัมพันธ์ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
กศน.ตำบลบางด้วนประชาสัมพันธ์ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
30 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดงานมุทิตาจิต
ประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดงานมุทิตาจิต
19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2557
ค่่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05