[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

       

 

 

กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอหาดสำราญ 

 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                        โดยจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีสาระสอดคล้องกับบริบทของสังคมประเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลให้สามารถถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น  4  ด้าน คือ 

                        1.  ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ

                        2.  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย  และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  การจราจร  ฯลฯ

                        3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์  ทำนุบำรุง  ฯลฯ

                        4.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

                        ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ  และการแก้ปัญหา  เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ  เข้าค่าย  การอบรมประชาชน  การจัดกิจกรรมชุมชน  และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

 เข้าชม : 694
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8121 โทรสาร 0 7520 8174

vip_teenee@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05