[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

       

 

 

กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอหาดสำราญ 

 

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ

พุธ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

คะแนน vote : 83  

 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ 
 
โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดประเภทและหลักเกณฑความพิการเพื่อประโยชนในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ” 
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ประกาศในราชก ี ิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหกําหนดประเภทความพิการ ดังนี้ 
(๑) ความพิการทางการเห็น 
(๒) ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 
(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
(๕) ความพิการทางสติปญญา 
(๖) ความพิการทางการเรียนรู 
ขอ ๔ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเห็น ไดแก 
(๑) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมขีอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัด
การเห็นของสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับแยกวา ๓ สวน ๖๐ เมตร 
(๓/๖๐) หรือ ๒๐ สวน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือมี 
ลานสายตาแคบกวา ๑๐ องศา 


เข้าชม : 595


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ 19 / มี.ค. / 2557
      ความรู้เรื่องเด็กพิการ 19 / มี.ค. / 2557
      ข่าวไอที 25 / เม.ย. / 2554
      มันสามารถเขียนทับไฟล์ที่ลึกกว่า root ได้อีกด้วย 20 / เม.ย. / 2551
      แก้ปัญหา Windows XP บูตช้า 12 / ก.พ. / 2551
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ [กด F5 ถ้ารหัสไม่ชัดเจน]
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ mocyc@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8121 โทรสาร 0 7520 8174

vip_teenee@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05