[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 การจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ)

ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

*********************************

1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ) อำเภอสิเกา)

                   - จำนวนผู้พิการ อำเภอสิเกา ทั้งหมด 592 คน (ชาย จำนวน 350 คน/หญิง จำนวน 249 คน)

                   - ลงทะเบียนขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน

                         ระดับ ประถม  จำนวน 13 คน

                          ‚ชาย จำนวน   9 คน

                          ƒหญิง จำนวน  4 คน

                         ระดับ ม.ต้น จำนวน  2 คน

                          ‚ชาย จำนวน   1 คน

                          ƒหญิง จำนวน  1 คน

                        

 

ระดับ ประถม จำนวน 13 คน

ที่

ประเภททางการพิการ

จำนวน/คน

2

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

3

3

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

6

4

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

4

รวมทั้งหมด

13

 

ระดับ ม.ต้น จำนวน 2 คน

ที่

ประเภททางการพิการ

จำนวน/คน

1

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

1

2

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

1

รวมทั้งหมด

2

 

หมายเหตุ :     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน        3 คน             

                   บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา        7 คน                                                                                  

                   บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย          5 คน   

   

 

 

                                                                   ลงชื่อ.......................................................

     (นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ)

                           ครูผู้สอนคนพิการ

 

 

 

 

 

 


 

 

บัญชีรายชื่อผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ)  ITW,ICT ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560

นางสาวขวัญชนก ช่วยชะนะ  ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

 

 

ที่

ระดับ

ชื่อ-สกุล

วันเกิด

อายุ

เลขบัตรประชาชน

รหัสนักศึกษา

ประเภท/ลักษณะความบกพร่อง

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

ประถม

นายชัยณรงค์ แสงจำปา

13 ส.ค.2528

33

1920500008302

5621000034

ทางสติปัญญา

32/2

4

เขาไม้แก้ว

 

2

นายบุญเจริญ แสงจำปา

26 ก.ค.2526

35

5920500017258

5621000043

ทางร่างกาย

32/2

4

เขาไม้แก้ว

 

3

นางสาวกนกวรรณ  น้ำผุด

5 พ.ย.2542

19

1929900725816

5721000037

ทางสติปัญญา

81/1

2

ไม้ฝาด

 

4

นายกฤษฎา  นาดอน

5 ม.ค.2539

22

1920500052638

5811000024

ทางสติปัญญา

40/3

1

เขาไม้แก้ว

 

5

นายปิยรันต์  จ งริน

24 มี.ค.2538

23

1920500049548

5821000012

ทางร่างกาย

56/1

1

ไม้ฝาด

 

6

นายอภิเกียรติ  ชูเวช

16 ธ.ค.2530

31

1920500039933

5821000021

ทางการได้ยิน

124

4

ไม้ฝาด

 

7

นายวัชรพงศ์  สนธิวรรณ

24 ก.ย.2537

24

1929900433815

5821000030

ทางการได้ยิน

120/1

4

ไม้ฝาด

 

8

นางสาวสีวาลี ษัฎเสน

20 พ.ค.2535

26

1920500075417

5911000036

ทางร่างกาย

81

1

บ่อหิน

 

9

นางสาวจิราวรรณ  เอียดคำ

16 ก.พ.2536

25

1920500078921

5921000024

ทางสติปัญญา

59

2

เขาไม้แก้ว

 

10

นางสาวฐานิตา จินดากุล

15 พ.ย.2535

26

1920500077746

5921000033

ทางสติปัญญา

3/6

7

บ่อหิน

 

11

นายจิรภาท อ่อนแท้

29 ธ.ค.2541

20

1929900681991

6011000021

ทางสติปัญญา

9/1

6

ไม้ฝาด

 

12

นายธีรพงษ์ กลับใหม่

5 ก.ย.2522

39

3920100396166

6011000030

ทางการได้ยิน

99

2

ไม้ฝาด

 

13

นายวิโรจน์  อ่อนน้อม

11 มิ.ย.2545

16

1929100004049

6021000037

ทางสติปัญญา

3/4

1

ไม้ฝาด

 

14

ม.ต้น

นายฉัตรชัย บุญญา

2เม.ย.2541

20

1920500087814

5622000073

ทางร่ายกาย

48

9

บ่อหิน

 

15

นางสาวจิรภัญญา บูก้ง

29 พ.ค.2540

21

1920500068381

5912000329

ทางสติปัญญา

181/3

1

บ่อหิน

 

 

ข้าพเจ้า นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ  ครูสอนคนพิการ กศน.อำเภอสิเกา ขอรับรองว่าจำนวนนักศึกษาตามบัญชีรายชื่อนี้เป็นความจริง   

 

                            

     ลงชื่อ..................................................ครูประจำกลุ่ม                          ลงชื่อ...........................................นายทะเบียน                  ลงชื่อ..................................................

     (นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ)                                                           (นายอนันต์  ศรีราม)                                              (นายนุกูลกิจ  เดชดำนิล)

   ครูสอนคนพิการ กศน.อำเภอสิเกา                                                       ครู คศ.1                                                           ผู้อำนวย กศน.อำเภอสิเกา

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลแบบกึ่งโฮมสคูล

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

1. นางสาวขวัญชนก ช่วยชะนะ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอสิเกา

2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

จำนวนนักศึกษา

สถานที่จัดการ

เรียนการสอน

วัน/เดือน/ปี

และเวลาการจัดการเรียนการสอน

หมายเหตุ

นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ

ครูผู้สอนคนพิการ

นศ.พิการ 15 คน

- ประถม 13 คน

- ม.ต้น 2 คน

ณ ห้อง ICT กศน. อ.สิเกา

วันจันทร์        เวลา 08.30-16.30 น.

เรียนรู้ร่วม

สนง.กศน.อำแภอสิเกา

วันอังคาร       เวลา 08.30-16.30 น.

ประชุม/อำเภอ

ต. บ่อหิน

วันพุธ            เวลา 08.30-12.30 น.

บ้านผู้เรียน

ต. ไม้ฝาด

วันพุธ            เวลา 12.30-16.30 น.

บ้านผู้เรียน

ต. เขาไม้แก้ว

วันพฤหัสบดี    เวลา 08.30-16.30 น.

บ้านผู้เรียน

ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

วันศุกร์          เวลา 09.00-12.00 น.

เรียนรู้ร่วม

ต. ไม้ฝาด

วันศุกร์          เวลา 12.00-16.30 น.

บ้านผู้เรียน

กิจกรรมอื่นๆ

กศน. อำเภอสิเกา/

ห้องสมุดฯ อำเภอสิเกา/

กศน.ตำบล จำนวน 5 แห่ง

และศูนย์เรียนรู้ชุมชน

วันเสาร์,อาทิตย์ เวลา 10.00 - 15.00 น.

-การศึกษาค้นคว้า และแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้องสมุดฯ อำเภอสิเกา)

-กิจกรรมส่งเสริมอาชีพชุมชน

-กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

ณ แหล่งชุมชน ทั้ง 5 ตำบล (ต.นาเมืองเพชร/ต.ไม้ฝาด/      ต.บ่อหิน/ต.เขาไม้แก้ว/ต.กะลาเส)

 

               สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง โดยให้มาเรียนกับครูหรือวิทยากรสอนเสริมอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามที่ครูมอบหมาย 3 ชั่วโมง

 

   ลงชื่อ...................................................

                                                                                                                                                (นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ)

                                                                                                                                              ครูสอนคนพิการ กศน.อำเภอสิเกา

 

(นายนุกูลกิจ  เดชดำนิล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

 

 

 

 

 

 

ตารางปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

 

วัน/เวลา

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-16.00

วันจันทร์

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (บูรณาการร่วม)

ณ ห้อง ICT กศน.อำเภอสิเกา

 

พักเที่ยง

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (บูรณาการร่วม)

ณ ห้อง ICT กศน.อำเภอสิเกา

วันอังคาร

 

กศน.อำเภอสิเกา

 

 

กศน.อำเภอสิเกา

 

วันพุธ

น.ส.ฐานิตา  จินดากุล              ทางสติปัญญา/ประถม                               บ. 3/6 .7 .บ่อหิน

น.ส.สีวาลี ษัฏเสน

ทางร่างกาย/ประถม                              

บ. 81 ม.1 .บ่อหิน

นายจิรภาท อ่อนแท้

ทางสติปัญญา/ประถม                               บ. 9/1 .6 .ไม้ฝาด

นายวิโรจน์  อ่อนน้อม

ทางสติปัญญา/ประถม                               บ. 3/4 .1 .ไม้ฝาด

นายปิยรันต์  จงริน    

ทางร่างกาย/ประถม                                                               บ. 56/1 ม.1 ต.ไม้ฝาด

น.ส.กนกวรรณ น้ำผุด              ทางสติปัญญา/ประถม                               บ. 81/1 .2 .ไม้ฝาด

วันพฤหัสบดี

น.ส.จิรภัญญา บูก้ง

ทางสติปัญญา/ม.ต้น

บ. 181 ม.1 ต.บ่อหิน

นายฉัตรชัย  บุญญา                  ทางร่างกาย/ม.ต้น                              บ. 48 ม.9 ต.บ่อหิน

นายกฤษฎา  นาดอน 

ทางสติปัญญา/ประถม                               บ. 40/3 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว

น.ส.จิราวรรณ  เอียดคำ

ทางสติปัญญา/ประถม                               บ. 52 ม.2 ต.เขาไม้แก้ว

นายบุญเจริญ  แสงจำปา

ทางร่างกาย/ประถม                              

บ. 32/2 ม.4 ต.เขาไม้แก้ว

นายชัยณรงค์  แสงจำปา

ทางสติปัญญา/ประถม                               บ. 32/2 ม.4 ต.เขาไม้แก้ว

วันศุกร์

 

 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หรือเรียนรู้แหล่งชุมชนด้วยตนเอง

ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  (ต.บ่อหิน/ต.ไม้ฝาด/ต.นาเมืองเพชร)

นายอภิเกียรติ  ชูเวช

ทางการได้ยิน/ประถม                              

บ. 124 ม.4 ต.ไม้ฝาด

นายวัชรพงศ์  สนธิวรรณ

ทางการได้ยิน/ประถม                                                                     บ. 120/1  ม.4 ต.ไม้ฝาด

นายธีระพงค์  กลับใหม่

ทางการได้ยิน/ประถม                               

บ. 99  ม.2 ต.ไม้ฝาด

 

หมายเหตุ :  ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงชื่อ...................................................

                                                                                                                                                       (นางสาวขวัญชนก  ช่วยชะนะ)

                                                                                                                                                     ครูสอนคนพิการ กศน.อำเภอสิเกา

 

(นายนุกูลกิจ  เดชดำนิล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการศึกษาให้กับคนพิการ 3 ระดับ คือ
     1.1 ระดับประถมศึกษา
     1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     โดยวิธีเรียน กศน. มีรูปแบบการเรียนรู้ 7 รูปแบบคือ 1)การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม 2)การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3)การเรียนรู้แบบทางไกล 4) การเรียนรู้แบบชั้นเรียน 5)การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 6)การเรียนจากการทำโครงงาน และ 7) การเรียนรู้แบบอื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลาย ๆ รูปแบบก็ได้
 
คุณสมบัติ การรับสมัครและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาคนพิการ
     1. รับนักศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทความพิการ   โดยมีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้
     2. มีความพร้อมที่จะสามารถรับรู้ เรียนรู้ได้
     3. อายุ 16 ปีขึ้นไป
     4. รับสมัครที่ศูนย์กศน. ทุกอำเภอ/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
         นอก จากนั้น คนพิการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือประสบการณ์จากการทำงาน สามารถขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ โดยสมัครได้ที่สถาน ศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ประเมินเทียบระดับ การศึกษา

     เข้าชม : 297
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา 
ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ 075-248183 โทรสาร 075-248226 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 20 คน/ ปีงบประมาณ
การส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ) "การเลี้ยงปลาดุก และการเลี้ยงไก่" Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05