[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน 20 คน/ปีงบประมาณ

โครงการเยี่ยมบ้าน และติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการ 
จากกิจกรรมโครงการ “เยี่ยมบ้าน และติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการ”  อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ไม้ฝาด มีกิจกรรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่อนามัยฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลไม้ฝาด  ทั้ง 7 หมู่บ้าน ในการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงแก่ผู้พิการในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ทั้ง 7 หมู่บ้าน จากการอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่หรือปฏิบัติใช้กับผู้พิการในหมู่บ้านหรือเขตที่รับผิดชอบที่มีผู้พิการอยู่ในแต่ละเขต/หมู่บ้าน ให้ผู้พิการ   ดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดี และช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้

 


เข้าชม : 803
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา 
ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ 075-248183 โทรสาร 075-248226 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 20 คน/ ปีงบประมาณ
การส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ) "การเลี้ยงปลาดุก และการเลี้ยงไก่" Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05