[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

การอบรมโครงการ “เยี่ยมบ้าน และติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการ” มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการเบื้องต้น กับผู้ดูแลคนพิการตำบลไม้ฝาด ทั้ง 7 หมู่บ้านจำนวน 35 คน และมีผู้สนใจ จำนวน 5 คน รวมการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน มีผู้สนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการมากขึ้นและยังอยู่ในกลุ่มเดียวกับผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่หรือปฏิบัติใช้กับผู้พิการกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านหรือเขตที่รับผิดชอบที่มีผู้พิการอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน ให้ผู้พิการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองได้ หรือสุขภาพจิตที่ดี ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ 

 

 


                    การ
ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมผู้พิการ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และตรวจ สุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการตำบลไม้ฝาด ทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่อนามัยฯ และแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลไม้ฝาด เพื่อบันทึกข้อมูลผู้พิการเบื้องต้นในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพร่างกายของผู้พิการ เช่น ผู้พิการติดเตียง ผู้พิการติดบ้าน และผู้พิการติดสังคม เพื่อนำไปประเมินติดตามการดูแลสุขภาพให้เหมาะสม หรือให้คำแนะนำปฏิบัติตนเองในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งได้นำข้อมูลการลงพื้นที่แต่ละครั้งเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้พิการในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ด้านร่างกาย สุขภาพจิตที่ดี และช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้

 

เข้าชม : 250
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา 
ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ 075-248183 โทรสาร 075-248226 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 20 คน/ ปีงบประมาณ
การส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ) "การเลี้ยงปลาดุก และการเลี้ยงไก่" Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05