[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน google classroom
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 นางสาวประโลม เสียมไหม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน ได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน google classroom เพื่อให้บุคลากรพัฒนาครู
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อำเภอปะเหลียน
นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์ ครูผู้สอนคนพิการ อำเภอปะเหลียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2/2562
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาพิการ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน ได้รับมอบหมาย นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์ครูผู้สอนคนพิการ อำเภอปะเหลียน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้นักศึกษาพิการในการทำสลัดโรล เพื่อให้นักศึกษาสามารถไปส่งเสริมอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว
22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษานนักศึกษาพิการ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 พบนักศึกษาระดับ ม.ปลาย พิการทางด้านร่างกาย สอนวิชาสุขศึกษา พละศึกษา ระดับประถม และ ระดับ ม.ปลาย
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษานนักศึกษาพิการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พบนักศึกษาระดับ ม.ปลาย พิการทางด้านร่างกาย สอนวิชาภาษาไทย
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.จังหวัดครัง ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประกันคุณภาพภายใน
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษานนักศึกษาพิการ
การจัดการศึกษานนักศึกษาพิการ พบนักศึกษาระดับ ม.ต้น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางสาว อาฮีชะฮ์ ชายทุ้ย พิการทางร่างกาย
20 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษานนักศึกษาพิการ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม การเรียนการสอน
20 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศนักศึกษาพิการ อำเภออำเภอปะเผลียน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน. จังหวัดตรังได้มอบหมายให้ ศึกษานิเทศ อาจารย์ สุรีย์ นาคนิยม อาจารย์ สุดา หาญวัฒนกุล และคณะ
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตนพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One
เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจักรี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายน 2560
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายน 2560
11 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานวันคนพิการ ต.ปะเหลียน
ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการ ต.ปะเหลียน
17 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการเรียนนักศึกษาผู้พิการ วันที่ 16 พฤศจิการยน 2559
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ต.ปะเหลียน
25 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราชวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย รวมประวัติ ความเป็นมา ของวันปิยมหาราช เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ
17 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริิมสร้างศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตรัง
โครงการเสริิมสร้างศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตรัง ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
17 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม]
ร่วมทำพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม]
9 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 สิงหาคม 2559 นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์ ครูผู้สอนคนพิการ ต.ปะเหลียน เข้าร่วมทำพีธีเปิด ร่วมประชุม โครงสร้างแนวทางการจัดศูนย์บริการ และพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนคนพิการ ตำบลปะเหลียน
3 สิงหาคม 2559 นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์ ครูผู้สอนคนพิการ ต.ปะเหลียน นำนักศึกษา พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมทำพีธีเปิด ร่วมประชุม โครงสร้างแนวทางการจัดศูนย์บริการ และพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนคนพิการ ตำบลปะเหลียน
9 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25-29 กรกฎาคม 2559เข้ารับการอบรมโครงการ ฝึกอบรมวิธีการสร้างสื่อการสอนดิจิตอล สำหรับครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน. ระยะที่ 1 รุ้นที่ 4 นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์ ครูผู้สอนคนพิการ ต.ปะเหลียน
25-29 กรกฎาคม 2559 เข้ารับการอบรมโครงการ ฝึกอบรมวิธีการสร้างสื่อการสอนดิจิตอล สำหรับครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน. ระยะที่ 1 รุ้นที่ 4 การใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม CAPTIVATE 8
9 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม]
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05