[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม ศูนย์การเรียนชุมชนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผน กศน.ตำบลเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งการจัดกิจกรรมได้ทำการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมจะได้จัดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย/ปัญหาความต้องการของชุมชนโดยได้ดำเนินการออกสำรวจปัญหาและทำประชาคมหมู่บ้าน โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น 4 ด้าน คือ

1. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ

2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนการจราจร ฯลฯ

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฯลฯ
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ และการแก้ปัญหา
เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ


เข้าชม : 467
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05