[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

 

      การศึกษาขั้นพื้นฐาน

          1.1 ระดับประถมศึกษา
          1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยวิธีเรียน กศน. มีรูปแบบการเรียนรู้ 7 รูปแบบ คือ
          1) การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม 
          2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
          3) การเรียนรู้แบบทางไกล
          4) การเรียนรู้แบบชั้นเรียน
          5) การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
          6) การเรียนจากการทำโครงงาน  
          7) การเรียนรู้แบบอื่น ๆ
          ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลาย ๆ รูปแบบก็ได้
 

คุณสมบัติ การรับสมัครและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาคนพิการ

          1. รับนักศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทความพิการ โดยมีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้
          2. มีความพร้อมที่จะสามารถรับรู้ เรียนรู้ได้
          3. อายุ 16 ปีขึ้นไป
          4. รับสมัครที่ศูนย์กศน. ทุกอำเภอ/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          นอกจากนั้น คนพิการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือประสบการณ์จากการทำงาน สามารถขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ โดยสมัครได้ที่สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ประเมินเทียบระดับการศึกษา

ประโยชน์ที่ผู้รับบริการ จะได้รับ

          1. ด้านการฟื้นฟูสมรรรถภาพ ความพิการเป็นรายบุคคล
          2. ด้านการจัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน เฉพาะบุคคล (IIP)
          3. ด้านการกระตุ้นการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมและสังคม
          4. ด้านการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเป็นรายบุคคล
          5. ด้านการบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหา สาระสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน
          6. ด้านการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัว /ชุมชน/สังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
          7. ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ตามกฎกระทรวงฯอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการเป็นรายบุคค
          8 .ด้านการประสานงานการส่งต่อ และการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกเช่น แพทย์นักการศึกษา นักกายภาพเข้าชม : 1734
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05