-สภาพปัญหาสิทธิของคนพิการ http://www.opp.go.th/wb/wshow.php?id=685

-สิทธิคนพิการที่กฎหมายไทยรับรอง www.prarak.go.th/download/prarak.../library-2009-11-25-659.doc

 -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๕๐