[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   


 

 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ)

            
             

 

             

             พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการและได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการจัดการ ศึกษาตลอดชีวิตโดยกำหนดให้ สำนักงาน กศนเป็นองค์กรหลักในการสร้างสังคมอุดมปัญญา เพื่อสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ตามประเภทความพิการที่กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งไว้ 9 ประเภท คือ

1.       บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

2.       บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

3.       บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

4.       บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

5.       บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

6.       บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

7.       บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

8.       บุคคลออทิสติก

9.       บุคคลพิการซ้อน


 

          โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ การมีส่วนร่วมในสังคมด้วยความเสมอภาคและมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค สิ่งที่สำคัญต้องปรับเปลี่ยนความคิดมุมมองคนพิการจากแนวเวทนานิยมหรือความ เมตตาสงสาร เป็นคนพิการได้รับการสงเคราะห์บนพื้นฐานตามสิทธิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง  มีความตระหนักและได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ  เริ่มดำเนินการในการส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้า หมายพิเศษ (คนพิการ) เป็นสถานศึกษาแรกของกศน.จังหวัดตรัง โดยเริ่มเปิดทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 มีครูผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ) จำนวน 2 คน 

 
 


1.     นางวรรณิศา  รักราวี                        ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ)  กลุ่มที่ 1
2.     นางสาววิภาดา  ตันติเอกรัตน์         ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ)  กลุ่มที่ 2

          โดยรับผิดชอบสอนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญา จนทำให้มีปัญหาทางการเรียนรู้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาร่วมกับคนปกติได้ ส่งผลให้เป็นบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จึงมีนโยบายจัดให้มีการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆขึ้นโดยให้จัดการศึกษาตามหลักการและปรัญชาการศึกษานอกโรงเรียน

 

          หลักการดำเนินงานเพื่อจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยการขยายโอกาสและบริการทางการศึกษา และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขของคนพิการ

 

 

 


เข้าชม : 1389
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05