[x] ปิดหน้าต่างนี้
  


คณะกรรมการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 644

นายประวิตร  ทับเที่ยง
ประธานคณะกรรมการ
 
 

                                                                                                                          
                                                                             นางอรณิช  วรรณนุช                                                                       นางพรทิพย์พา  คาวีวงศ์
                                                                                   รองประธาน                                                                                      รองประธาน


                    
  นางสาวเสาวนีย์  ชาพัฒิพงศ์                                        นางออมสิน  บุญวงศ์                                                 นางปิติคลอ  จักขุพันธ์                                      นายอัฎฐพล  สังข์โชติพงศ์
                เหรัญญิก                                                           ผู้ช่วยเหรัญญิก                                                            ประชาสัมพันธ์                                                    ผู้ช่วยเหรัญญิก


      นางอัชราวดี  ภูมิรัตน                                             นางลาวรรณ  พรหมวงศ์                                                 นายสมโชค  ใหม่ชุม                                           นางธนัชศรณ์  ศิริม่วง
                ปฎิคม                                                                      ปฎิคม                                                                        กรรมการ                                                                 กรรมการ    นางสาววรรณิศา  ใจกลม                                        นายวีระวัชร์  สุนทรนันท                                                 นายพิษณุ  ภฺมิภาค                                              นางสุวาลี  บุญปัญญา
               กรรมการ                                                                กรรมการ                                                                       กรมการ                                                                กรรมการ                                                                                นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม                                           พ.จ.อ.พัฒน์  ผดุงญาติ
                                                                                  กรรมการและเลขานุการ                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


เข้าชม : 1241
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05